Regulamin sklepu internetowego:

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.cukierniapodkasztanem.waw.pl Korzystanie z usług firmy Cukierni Pod Kasztanem Agnieszka Bębenek Słowik, strony i
sklepu internetowego (www.cukierniapodkasztanem.waw.pl ) oraz systemu zamówień, podlega poniższym regulacjom. Ich całkowita akceptacja jest warunkiem korzystania z tych usług.
Sprzedającym jest firma “Cukiernia Pod Kasztanem” z siedzibą w Łomiankach .
Zarejestrowana pod numerem NIP 118 120 00 67, zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
– pod numerami telefonów Infolinii Konsumenckiej (Infolinii): +48 606-214-699
– korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@podkasztanem.waw.pl

§ 1 Definicje
1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
9. Sklep Internetowy (cukierniapodkasztanem) – serwis internetowy dostępny pod adresem www, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
W ramach realizacji wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych “RODO”), przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych. Administratorem Danych Osobowych jest Firma :Cukiernia Pod Kasztanem Agnieszka Bębenek-Słowik, z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 156. Państwa dane osobowe są wykorzystywane w celu:
1. realizacji zamówień
2. zawarcia umowy
3. utrzymania kontaktu z klientem który zawarł lub zamierza zawrzeć umowę
4. obsługi zlecenia, wniosku lub zapytania;
5. rozpatrzenia Twojej reklamacji
6. realizacji wybranego przez Ciebie sposobu płatności
7. przechowywania dokumentacji księgowej
8. wystawienie i przechowywanie faktur
9. ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
W przypadku wyrażenia zgody na korzystanie ze sklepu internetowego lub systemu zamówień – korzystania z pełnej funkcjonalności tych systemów – podstawą prawną jest udzielona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

Państwa dane są pobierane podczas:
1. używając danych logowania w serwisie strony www.cukierniapodkasztanem.waw.pl
2. używania danych koniecznych do złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.cukierniapodkasztanem.waw.pl
3. przez system zamówień na urządzeniach mobilnych
4. z korespondencji e-mailowej.
5. używając plików cookie

§ 3 Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
1. W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość
samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
2. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres info@podkasztanem.waw.pl
3. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

§ 4 Składanie zamówień
1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich.
2. Dodanie produktów do koszyka nie oznacza ich zakupu bądź rezerwacji.
3. Klient powinien wypełnić wszystkie niezbędne pola formularza oprócz tych, które zostały wskazane jako opcjonalne.
4. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.
5. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Jednakże będą one przekazywane do realizacji jedynie od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18 oraz w sobotę pomiędzy 9-13 . Każde zamówienie złożone poza wyznaczonym czasem będzie realizowane w najbliższy dzień roboczy.
6. Z uwagi na politykę jakości i świeżości produktów, zamówienia należy składać z wyprzedzeniem minimum 2 dni robocze przed planowanym terminem odbioru zamówienia. W przypadku niektórych produktów, takich jak torty okres wyprzedzenia jest co najmniej 3 dniowy. Informacje odnośnie okresu wyprzedzenia, z jakim należy złożyć zamówienie na dany produkt, będą podawane podczas dokonywania zamówienia lub określone opcje
wyboru nie będą dostępne.
7. Zamówienie należy odebrać w punkcie sprzedaży Cukiernia Pod Kasztanem Łomianki, ul. Warszawska 156 w dniu wybranym przez klienta. W przypadku nieodebrania produktu w dacie odbioru, tj. w czasie wybranym przez klienta podczas składania zamówienia, zważywszy na politykę jakości stosowaną przez sprzedawcę oraz z uwagi na to, że produkt jest produktem szybko psującym się, produkt zostanie zutylizowany na koniec
dnia, w którym miał być odebrany.
8. Klient, odbierając produkt, zobowiązany jest sprawdzić stan produktu, jego całość, kompletność, nienaruszalność i zgodność z zamówieniem
9. W momencie odbioru produktu przez Klienta, na klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
10. Zamówienie jest przyjęte do realizacji, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane osobowe w tym numer telefonu i adres e-mail.
11. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
12. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury, która może zostać załączona do zamówienia lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z
dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
13. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
14. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia
przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
15. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
16. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą.

§ 5 Odstąpienie od umowy
1. Zgodnie z art. 38 pkt 3) i 4) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827), Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w związku z zawarciem umowy, w której przedmiotem świadczenia:
a. jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
b. jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
Jednakże usługodawca dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy klienta w terminie nie później niż 3 dni robocze przed planowaną datą odbioru towaru. Klient może odstąpić od umowy wysyłając wiadomość na adres info@podkasztanem.waw.pl. W takim przypadku zwrot dokonanych płatności zrealizowanych przez klienta nastąpi w ciągu nie dłuższym niż 14 dni roboczych od wysłania wiadomości z informacji odstąpienia od umowy, na wskazany
rachunek bankowy klienta.

§ 6 Procedura reklamacji
1. Reklamacje należy składać na adres info@podkasztanem.waw.pl lub bezpośrednio w punkcie odbioru zamówienia: Cukiernia Pod Kasztanem, Łomianki ul. Warszawska 156
2. Składając reklamację należy wskazać dane identyfikujące (imię i nazwisko lub nazwa) oraz dane kontaktowe klienta.
3. Przy składaniu reklamacji należy zawrzeć opis produktu, objętego reklamacją lub innych okoliczności uzasadniających reklamację i dołączyć dowód zakupu (np.: potwierdzenie przelewu, paragon lub fakturę.
4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta usługodawca wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

§ 7 Świadczenie usług drogą elektroniczną
1. Sprzedawca oświadcza, że jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.). Regulamin stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 powyżej wskazanej ustawy. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem. Sprzedawca za pomocą Strony Sklepu udostępnia Klientowi usługę polegającą na złożeniu Zamówienia drogą elektroniczną lub umożliwieniu Klientowi założenia Konta.
2. Klient, który rozpoczął korzystanie z usług objętych Regulaminem lub wyraził zgodę na przestrzeganie Regulaminu, zawiera jednocześnie umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3. Sprzedawca zapewnia funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, umożliwiającego korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, który
uniemożliwia dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu tworzącego tę usługę, w szczególności zapewniającego jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi.
4. W przypadku konieczności modernizacji lub planowanych przerw w działaniu systemu lub też innych podobnych sytuacji, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta poprzez podany przez niego e-mail lub na Stronie Sklepu.
5. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, działania w sposób naruszający prawo lub w celu obejścia prawa, jak również w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami przez Klienta. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania oraz nieuciążliwy dla innych Klientów i Sprzedawcy.
6. Klient może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną objętych Regulaminem.

§ 8 Zmiana Regulaminu
1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 9 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów
oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane
przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Nasz adres

Cukiernia pod Kasztanem,

Warszawska 156,

05-092 Łomianki.

Godziny otwarcia

pon.-sob.: 09:00-18:00

niedz.: 10:00-16:00

Przyjdź i odwiedź nas!

Szanowni Klienci

W dniach 03.05 do 11.05 nasza cukiernia będzie nieczynna

z powodu urlopu